Γάλανθος - Galanthus

A pesticide resistance database

Καλώς ήλθατε στην Ελληνική Βάση Δεδομένων για την ανθεκτικότητα των κύριων εχθρών της Ελληνικής Γεωργίας στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Ο ΓΑΛΑΝΘΟΣ είναι ένα σύστημα πληροφορικής που αναπτύχθηκε και αποσκοπεί στην υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης εντόμων, ζιζανίων και φυτο-παθογόνων μικροοργανισμών, οικονομικά σημαντικών εχθρών, σε κύριες καλλιέργειες της Ελλάδας.

Η Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του ΓΑΛΑΝΘΟΥ περιλαμβάνει αποτελέσματα από βιοδοκιμές (LC50, IG50, ED50, RF κ.α.), βιοχημικές δοκιμές (ενζυμική δραστηριότητα) αλλά και μοριακές δοκιμές (συχνότητα μιας μεταλλαγής).

Τελευταία νέα 24.09.2019 :: Νέα μελέτη Προστέθηκε η μελέτη 'A four-year survey on insecticide resistance and likelihood of chemical control failure for tomato leaf miner Tuta absoluta in the European/Asian region'. Δείτε τα αποτελέσματα 19.09.2019 :: Νέα μελέτη Προστέθηκε η μελέτη 'Program: Monitoring insecticide resistance in Bactrocera oleae populations'. Δείτε τα αποτελέσματα

Εύχρηστα εργαλεία αναζήτησης αποτελεσμάτων

Απεικόνιση δεδομένων απο τις δοκιμές


Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
H επικαιροποίηση των δεδομένων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» (MIS 5002469) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
espa